ตัวหนังสือวิ่ง

ยินต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนบ้านโนนอ้อ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ด้วยความยินดียิ่ง

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนบ้านโนนอ้อรับการประเมิน สมศ.รอบสามในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  เขียนสร้างสรรค์ ยิ้มสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย


วิสัยทัศน์
                นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุด  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน  คือ 
โรงเรียนเล็กเด็กดี มีคุณธรรมนำความรู้   มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  มีจิตอาสา  พัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนและชุมชน
                พันธกิจ
                     1. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                     2. ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
                    3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
                     4. จัดกระบวนการนิเทศภายในให้เป็นระบบ
                      5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนและบุคลากร
                      6.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยแก่นักเรียนบุคลากรและชุมชน
                      7.  ระดมสรรพกำลังในชุมชน เพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
                      8.  ส่งเสริมและฝึกทักษะกีฬาให้กับนักเรียนและชุมชน ให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
                      9.  จัดระบบการบริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
                      10. จัดการศึกษาให้มีมาตรฐานด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                      11. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมและเป็นระบบ
                      12. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
                เป้าหมาย
                โรงเรียนบ้านโนนอ้อ ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไว้ 3 ด้าน ดังนี้
                      1. ด้านโรงเรียนและสถานศึกษา “โรงเรียนน่าอยู่”
                      2. ด้านบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน “ครูสอนดี”
                      3. ด้านผู้เรียน “นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้”

ประวัติ


    โรงเรียนบ้านโนนอ้อ  ตั้งอยู่ ณ  บ้านโนนสว่าง   หมู่ที่  4  สำนักงานเทศบาลตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์    33150       โทรศัพท์ 045-660274             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4 กระทรวงศึกษาธิการ  มีเนื้อที่   9  ไร่    -   งาน    99  ตารางวา ระยะทางห่างจากตัวอำเภอขุนหาญ  1.5  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ  60  กิโลเมตร    ตั้งเมื่อ  วันที่    1    กรกฏาคม    พ.ศ.  2499    โรงเรียนบ้านโนนอ้อ    มีหมู่บ้านในเขตบริการ  1  หมู่บ้าน   คือ  บ้านโนนสว่าง  หมู่ที่  4   ตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ      จังหวัดศรีสะเกษ    ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไป  สภาพความเป็นอยู่ยากจน  บางครอบครัวต้องไปรับจ้างทำงานต่างถิ่น ทิ้งให้บุตรหลานอยู่ในความดูแลของญาติ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารส่วนใหญ่เป็นภาษาส่วย   ประชาชนส่วนใหญ่  นับถือศาสนาพุทธ

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนบ้านโนนอ้อ


โรงเรียนบ้านโนนอ้อ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4   สำนักงานเทศบาลตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์  33150    โทรศัพท์  045-660274    
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน  ได้แก่บ้านโนนสว่าง  และบ้านโนนอ้อ